Hoppa till sidans innehåll

Huvudstyrelsens verksamhetsplan 2017


Huvudstyrelsens verksamhet 2017 

Bjursås IK stiftad den 4 februari 1936 arbetar för att ge samhällsborna – unga så väl som äldre en aktiv och meningsfull fritid (Bjursås IK:s stadgar). 

Huvudstyrelsens ansvar 

Allmänt 

Huvudstyrelsens verksamhetsplan innehåller en generell del som beskriver huvudstyrelsens ansvar och åtaganden. Den generella delen beskriver även ansvarsförhållanden mellan huvudstyrelsen och sektionerna i olika delar. Verksamhetsplanen innehåller även de särskilda aktiviteter huvudstyrelsen planerar att genomföra under året. 

Huvudstyrelsen består av de av årsmötet valda ledamöterna samt en representant från varje sektion, normalt ordföranden om inte annat beslutas av sektionen. För klubben principiella beslut ska under året fattas av huvudstyrelsen. 

Huvudstyrelsen ska: 

 • verka för klubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen, 

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, 

 • ansvara för och förvalta föreningens medel, 

 • samordna sektionerna, 

 • förbereda årsmötet, 

 • att verka för att klubbens stadgar, värdegrund och övergripande policys iakttas och får genomslag i sektionernas verksamhet. 

Arbetsutskott 

 

För verkställande av huvudstyrelsens verksamhet överlåts dettai huvudsak till arbetsutskottet som består av den av årsmötet valda styrelsen.  Arbetsutskottet ska hålla huvudstyrelsen underrättad.  Möten i arbetsutskottet ska som för huvudstyrelsens möten protokollföras.  

Övrigt ansvar 

Byggnader och anläggningar 

Huvudstyrelsen ansvarar övergripandeförde byggnader och anläggningar klubben äger. 

Ansvaret är i nuläget fördelat enligt följande: 

 • klubblokalen – huvudstyrelsen, 

 • förrådsbyggnaden intill klubblokalen – huvudstyrelsen,  

 • Hambergsstuganhuvudstyrelsen,  

 • fotbollsplanerna vid Bjurliden med tillhörande byggnader – fotbollssektionen, 

 • byggnader vid ishockeyplanen – ishockeysektionen, 

 • skotergarage/värmestuga vid elljusspåret skidsektionen, 

 • byggnad vid slalombacken – alpina sektionen. 

Huvudstyrelsen/sektionerna ansvarar för underhåll av byggnader och anläggningar. Byggnaderna och anläggningar ska hållas i gott skick. Underhåll bekostas av ansvarig sektion.  

Försäkringar 

Huvudstyrelsen ansvar för att klubbens byggnaderoch inventarier är försäkrade.  

Skötselåtaganden 

Huvudstyrelsen är övergripande ansvarig för att de skötselåtaganden klubben har. 

Ansvaret är i nuläget fördelat enligt följande: 

 • elljusspåret – skidsektionen, 

 • ishockeyplanen – ishockeysektionen, 

 • vildmarksleden – huvudstyrelsen. Varje sektion är tilldelat ett delansvar för skötsel av leden. 

Material 

Sektionerna ansvarar för att det material sektionerna införskaffat för sektionernas verksamhet sköts och underhålls. 

Sponsorer och försäljning 

Bjursås Sparbank sponsrar klubben genom årligt avtal.  Sponsoravtalet med banken tecknas av huvudstyrelsen.  

Sektionerna får utöver Bjursås Sparbank arbeta för att skaffa egna sponsorer. Eventuella sponsoravtal ska tecknas av behörig firmatecknare (huvudstyrelsens ordförande och kassör). 

All försäljning som sker för sektionerna ska anmälas till huvudstyrelsen för samordning. Övrig försäljning som sker av lag vid t ex vid matcher, tävlingar och övriga lagförsäljningar ska vara sanktionerad av respektive sektion. 

Vildmarksloppet 

Huvudstyrelsen är övergripande ansvarig för vildmarksledsloppets genomförande. 

Huvudstyrelsen utser tävlingsledare. Tävlingsledaren har det operativa ansvaret för genomförandet av tävlingen.  

Särskilt PM finns för tävlingsledarens uppgifter, bifogas verksamhetsplanen. 

Bidrag 

Huvudstyrelsen ansvarar för att bidrag söks. 

I nuläget gäller det: 

 • anläggningsbidrag, 

 • bidrag för utmärkt förening, 

 • skötsel av vildmarksleden, 

 • aktivitetsbidrag. 

Övriga ansökningar om bidrag från stiftelser och andra organisationer ska undertecknas av behörig firmatecknare. 

Medlemsavgifter 

 

Huvudstyrelsen ansvarar för att utskick sker till samtliga medlemmar för förnyelse av medlemskap. Sektionerna ansvarar i övrigt för att följa upp och se till att de som deltar i föreningens aktiviteter är medlemmar. 

 

Maj Albins hederspris 

 

Arbetsutskottet beslutar om vem som ska få Maj Albis hederspris. Sektionerna och enskilda medlemmar kan lämna förslag på pristagare.  

 

Profilkläder  

 

Klubben har ett avtal med Stadium om profilkläder. Utgångsläget är att sektionernas inköp av kläder och material ska införskaffas via Stadium. Särskilt PM om profilkläder bifogas verksamhetsplanen. 

 

Hemsidan 

 

Huvudstyrelsen har det övergripande ansvaret för hemsidan. Sektionerna ansvarar för sina respektive delar på hemsidan. 

 

Städning av klubblokalen 

 

Huvudstyrelsen har ansvaret för klubblokalen.  Städningen sker enligt särskilt schema av samtliga sektioner. 

 

Huvudstyrelsen tar årligen initiativ till en eller två mer omfattande städningar av klubblokalen där samtliga sektioner deltar. 

 

Svenska skidspelsföreningen 

 

Bjursås IK är en av de 11 klubbar som äger det bolag som har till uppgift att genomföra Svenska skidspelen. Skidsektionen utser representant i föreningen. 

 

 

Aktiviteter 2017 

 

Gemensamt möte samtliga styrelseledamöter 

 

Huvudstyrelsen genomförfram till årsmötet 2018 en eller flera träffar där styrelsearbetet och andra aktuella frågor diskuteras.  

 

Idrottshall 

Huvudstyrelsen fortsätteratt under 2017att utreda möjligheterna att bygga en idrottshall intill klubblokalen. 

Målning av klubblokalen 

Huvudstyrelsen ansvarar för att klubblokalen målas utvändigt under 2017.  

Bilagor 

 1. Tävlingsledarens ansvar, vildmarksloppet 

 2. PM angående profilkläder

 

Bilaga 1, Beslutad av Au den 18 mars 2015  

 Vildmarksloppet  

Au och tävlingsledarens ansvar 

Au har årsmötets uppdrag, via verksamhetsplanen, att genomföra vildmarksloppet.  

 1. Au ska ta fram förslag till tävlingsledare för tävlingen. 

Tävlingsledaren ska godkännas av au. 

 1. Tävlingsledaren ska se till att budget och plan för tävlingens genomförande utarbetas.  

Budget och tävlingsplan ska godkännas av au och utifrån framtagen budget och plan beslutar au årligen om loppets genomförande.  

 1. Tävlingsledaren tar fram förslag till tävlingsorganisation (arrangörsgrupp) för tävlingen och förslag till ansvariga poster i tävlingsorganisationen. Förändring av ansvariga poster ska meddelas au. Tävlingsledaren ansvarar i övrigt för tävlingsorganisationens sammansättning.  

Tävlingsorganisationen och dess sammansättning på ansvariga poster ska godkännas av au. 

 1. Tävlingsledaren är ansvarig för att tävlingen genomförs enligt plan och budget. 

 1. Vid förändringar av betydelse och avvikelse från budget ska au informeras. 

Förändringar och avvikelser från budget ska godkännas av au. 

 1. Tävlingsledaren ska i övrigt regelbundet hålla au informerad om arbetet med genomförandet. 

 1. Tävlingsledaren ska sammanställa bokslut och rapport om genomförd tävling som ska bifogas huvudstyrelsens verksamhetsberättelse till årsmötet. 

Au ska godkänna bokslut och rapport.  

 

Bilaga 2, Beslutad av Au den 18 mars 2015 

Reviderad 17 april 2016 

Profilkläder 

Profilkläder för Bjursås IK – riktlinjer 

Bjursås IK har 2014 ingått ett treårigt avtal med Stadium - team sales. 

Med profilguiden vill vi skapa en enhetlig klädsel av klubben som förhoppningsvis stärker samhörigheten. Avtalet med Stadium ger oss även ett fördelaktigt pris och bonus beroende på hur mycket vi handlar under året. 

Profilkläder 

Varje sektion är ansvarig för försäljningen till sina aktiva, ledare och styrelseledamöter (och andra som kan vilja ha profilkläder, t ex föräldrar). 

Huvudstyrelsen rekommenderar att försäljningen sker lagvis under en bestämd period. Respektive styrelse gör sedan göra en samlad beställning hos Stadium.  

För vissa sektioner kan utbudet i profilguiden vara begränsat. Det finns då möjlighet att sektionsstyrelsen i kontakt med Stadium tar fram efterfrågad produkt. För vissa produkter kan Stadium sakna efterfrågad produkt eller likvärdigt alternativ. Sektionen är då fri att köpa hos annan leverantör.  

Enskilda lag eller grupper får inte ta fram egna profilkläder eller på annat sätt göra inköp med Bjursås IK:s medel för att profilera sitt lag eller grupp utan huvudstyrelsens medgivande. 

Provkollektion 

I klubblokalen finns en provkollektion på de kläder som finns i profilguiden. Respektive sektion kan ordna visningar/provning av kläderna. 

Match- och tävlingskläder 

I första hand ska Stadium användas som leverantör, men som för profilkläder kan Stadium sakna efterfrågad produkt eller likvärdigt alternativ. Sektionen är då fri att köpa hos annan leverantör. 

Andra produkter 

Som ovan ska i första hand inköp av produkter som förbrukningsmaterial, bollar och annan utrustning med Bjursås IK:s medel ske på Stadium.  

Tryck 

Au ansvarar för placering av Bjursås IK:s logga.Trycket av BIK loggan ingår i priset i profilguiden (betalas av huvudstyrelsen). I övrig får varje sektion bestämma vilket tryck/text som ska finnas på profilkläderna, t ex ledare/tränare, samt svara för att ta fram tryckunderlag och stå för tryckkostnader. Tryckunderlag ska sändas till Stadium som sköter om tryckningen. 

Sponsorer 

Match- och tävlingskläder 

Varje sektion är fria att sälja in sponsorer till match- och tävlingskläder.  

Profilkläder 

Huvudregeln är att profilkläderna ska vara fria från sponsorer. Eventuellt sponsortryck på profilkläder ska godkännas av huvudstyrelsen. 

 

Uppdaterad: 25 MAR 2017 11:35

grasroten_190x150

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

 

 

Ange alt-text här.

 

 

  

Postadress:
Bjursås IK
Mårtsbovägen 45
79021 Bjursås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info